Заштита на укажувачи

Овластено лице за прием и да постапува по пријавите од укажувачите, согласно Законот за заштита на укажувачите

Аземина Машовиќ

Канцеларија број 1

тел.02 2402162

mail: azemina@fbe.edu.mk

Facebook
Instagram