Листа на предмети (Финансиски менаџмент 4+1)

Применети методи на истражување

Наставата ќе ги опфати основните карактеристики на научно-истражувачката работа, посебностите на истражувањето во општествените науки, организацијата на научно-истражувачката работа, одделните фази во реализацијата на истражувањето и начинот на прибирање податоци и информации. Освен тоа, студентите ќе се оспособат да едитираат и форматираат, да пишуваат кратко и јасно, како и да користат кратенки и извори, како и да изработуваат  табели, слики, графикони и слично.

Задолжителна литература
Автор Наслов Издавач Година
Јованова-Митковска,С. Основи на методологија на истражување УГД, Штип 2014
Њуболд,П.,  Карлсон,В.Л., Торн,Б. Статистика за бизнис и економија Магор, Скопје 2010
Buglear, J Quantitative Methods for Business: The A-Z of QM Taylor & Francis Group 2004
Kothari, C. R. Research methodology: Methods and Techniques New Age International 2004
Дополнителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
Cooper, D. R.,Schindler, P. S. Business Research Methods McGraw-Hill School Education Group 2003
2. Зеленика, Р. Методологија и технологија за изработка на научни дела Економски Факултет, Риека 2000

 

Финансиска анализа и менаџерско сметководство за деловно одлучување

Во рамки на овој предмет ќе се изучува рамката за анализа на финансиските извештаи и тоа билансот на состојбата, билансот на успех, билансот на паричните текови, како и другите релевантни документи. Покрај тоа, ќе се третираат одделните коефициенти и нивното значење за финансиската анализа, мерењето на перформансите, релевантните трошоци за деловно одлучување, како и трошоците и политиката на цени во услови на конкуренција. Посебно внимание ќе се посвети на буџетирањето и на контролното сметководство, донесувањето на инвестициони одлуки и на стратешкото менаџерско сметководство.

Задолжителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
Марковски, С., Недев, Б. Сметководство на менаџментот Економски факултет-Скопје 2003
Хорнгрин, Чарлс Т.; Сандем, Гари Л.; Елиот, Џон А. Вовед во финансиско сметководство Магор, Скопје 2001
G.T. Friedlob, L.L.F. Schleifer Essentials of financial analysis John Wiley & Sons 2003
Дополнителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
Gerarld White; Ashinapul Sondhi; Dov Fried The Analysis and Use of Financial Statements Wiley 2003
Erich Helfert Financial analysis. Tools and techniques McGraw Hill Professional, Sep 11, 2001 2001

 

Менаџмент со меѓународни деловни финансии

Наставата ќе ги опфати и меѓународните текови на капиталот и финансиски пазари и детерминантнтите на девизните курсеви и валутни деривативи. Покрај тоа, ќе се изучува влијанието на економската политика врз девизните курсеви, меѓународна размена и меѓународен паритет на цените, како и односите помеѓу инфлацијата, каматните стапки и девизните курсеви и предвидувањето на промените на девизните курсеви. Посебно место во наставата ќе има третирањето на изложеноста на земјата на меѓународните флуктуации на девизните курсеви и управувањето со одделните видови на изложеност. На крај, студентите ќе стекнат знаења за странските директни инвестиции, меѓународното капитално буџетирање и проблемите во врска со краткорочното меѓународно финансирање (финансирање на надворешната трговија).

Задолжителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
1 Јовановски, Тихомир Меѓународни финансии Еуро-мак компани, Скопје 2007
2 Чарлс.В.Л.Хил Меѓународен бизнис Магор, Скопје 2010
Дополнителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
Cheol Eun, Bruce Resnick Internationalfinancialmanagement McGraw-Hill Education 2007
Madura, J. and Fox, R. International Financial Management London: Thomson Learning 2007

 

Финансирање и управување во малите бизниси

Наставата во рамки на овој предмет ќе се фокусира на особеностите на овие фирми кои налагаат примена на специфични методи на менаџмент и на финансирање кои се разликуваат од оние кои ги применуваат средните и големите фирми. Истото се однесува и за достапноста на некои извори на финансирање кои се помалку достапни за малите бизниси. Релативно слабата финансиска моќ на малите бизниси, нивната поизразена ранливост во услови на кризи и економски нарушувања, налагаат релативно повнимателна политика на менаџмент со ризиците.

Задолжителна литература
Автор Наслов Издавач Година
Шуклев, Б. Менаџмент на мал бизнис, петто издание Економски факултет – Скопје 2011
Thomas W. Zimmerer; Norman M. Scarborough: Essentials of entrepreneurship and small business management Pearson/Prentice Hall 2008
Дополнителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
B. Armendariz, J. Morduch The economics of microfinance The MIT PressCambridge 2005

 

Политика на цени и менаџмент со трошоци

Наставата ќе се однесува на политиката на цени и менаџментот н атрошоци со цел да се совлада методологијата на определување цени на производите, стратегиите на определување на цени, водењето н аполитиката на цени, таргетирање на трошоцитеи системите на трошоци според работното место и според работниот процес. Освен тоа, наставата ќе се однесува на алокацијата н атрошоците, ефектите врз доходот од одделните методи на евиденција на трошоците, како и определување на односот трошоци-обем-профит.

Задолжителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
Јаќовски,Б., Ристевска Јовановска,С. Маркетинг политика на цени, второ издание Економски факултет – Скопје 2006
Градишка-Теменугова Олга Теорија и политика на цени Економски факултет – Скопје 2000
Alnoor Bhimani, Charles T. Horngern, Srikant M. Datar, Georges Foster Management and cost accounting Pearson Education

2008

Дополнителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
Philip Kotler & Gary Armstrong Principles of marketing Pearson Education 2008

 

Корпорациски финансии

Во рамки на воведувањето во предметот студентите ќе стекнат познавања за претпријатието како организација во рамки на која се користат факторите на производство и се создава вредност, разните видови на претпријатија, како и за улогата, формите и трошењето на капиталот. Во продолжение, наставата ќе го опфати предвидувањето и планирањето во претпријатијата на краток и долг рок и факторите од кои што тоа зависи, временската вредност на парите, ризикот и приносот и вреднувањето на средствата.

Наставата во врска со финансирањето на обртните средства и менаџментот со овие средства ќе овозможи стекнување на познавања за краткорочното финансирање, управувањето со залихите, побарувањата, готовината и хартиите од вредност. Во рамки на овој предмет студентите ќе се стакнат и со познавања за трошкот на капиталот и неговите детерминанти, дивидендата и девидентната политика, како и со проблематиката на спојувањата, преземањата и другите облици на преструктуирање на претпријатијата.

Задолжителна литература
Ред. бр. Автор Наслов Издавач Година
Рос, С. А.; Вестерфилд, Р. В.; Џаф, Џ. Ф. Корпоративни финансии. Магор 2010
Arnold, Glen Essentials of Corporate Finance Pearson 2007

 

Франшиза, лизинг и други небанкарски извори на финансирање

Во рамките на оваа наставна единица студентите ќе ги осознаат поважните категории на небанкарски извори на финансирање, кои се од битно значење за секој управител кој донесува финансиски одлуки во компанијата. Во наставата ќе биде опфатено значењето и важноста на организацијата на трговскиот кредит, карактеристиките на факторингот и на услугите, кои ги нудат фирмите, кои се занимаваат со овој вид на бизнис, карактеристиките, предностите и недостатоците на лизингот, како и осознавање на значењето на меѓународните пазари за подигање на финансиски средства. Покрај тоа во наставата ќе биде третирана и рочната структура на каматните стапки и причините за нејзино постоење, како и предностите и недостатоците на краткорочното и долгорочното задолжување.

Задолжителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
Рос А. Стивен, Вестерфилд В. Рандолф и Џаф Ф. Џефри Корпоративни финансии, Магор, Скопје

2010
M.Forman Factoring and finance

Oxford University Press 2006

Дополнителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
P.Kucera

Leasing, factoring and forfaiting 2001
Научни статии од соодвтени списанија и зборници

 

Бизнис планирање и контрола

Во наставата се предвидува совладување на изработката на бизнис планот, како и реализација на бизнис планот. Посебна наставно подрачје претставува производственото планирање, планирањето на потребните материјали и нивен обем, оптимализација на производната технологија и флексибилното планирање и контрола.

Задолжителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
Шуклев, Б., Дебарлиев, С., петто издание, Деловно планирањепетто издание Економски факултет – Скопје 2013
Недев,Б., Марковски, С. Сметководство на деловниот менаџмент Економски факултет – Скопје 2008

William R. Lasher Process to profits. Strategic planning for a growing business Cengage Learning 2005

Дополнителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
Sid Kemp, Eric Dunbar Budgeting for managers McGraw Hill 2003

 

Follow by Email
Facebook
Instagram