ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ (4+1)

mission

 

Р. бр

Шифра

Предмети

Фонд на часови

Семестар

Задолжителни предмети

1. Env 700 7 1
2. Fin 720 6 1
3. Fin 730 7 1

Изборни предмети
(се избира еден предмет)

4. Fin 740 10 1
5. Bus 710 10 1

Вкупно од испити ЕКТС:

30

Магистерски труд ЕКТС:

30

Вкупно ЕКТС:

60

Follow by Email
Facebook
Instagram