Финансиска анализа и менаџерско сметководство за деловно одлучување

Цели на наставата се студентите да ја осознаат потребата од финансиската анализа и како истата да ја применуваат во деловното одлучување, да ја разбираат содржината на финансиските извештаи и истите правилно да ги читаат и толкуваат, да ја разберат потребата од менаџерското сметководство за донесување на правилни и навремени одлуки, како и потребата од менаџерското сметководство како информационен систем.

Во рамки на овој предмет ќе се изучува рамката за анализа на финансиските извештаи и тоа билансот на состојбата, билансот на успех, билансот на паричните текови, како и другите релевантни документи. Покрај тоа, ќе се третираат одделните коефициенти и нивното значење за финансиската анализа, мерењето на перформансите, релевантните трошоци за деловно одлучување, како и трошоците и политиката на цени во услови на конкуренција.

Посебно внимание ќе се посвети на буџетирањето и на контролното сметководство, донесувањето на инвестициони одлуки и на стратешкото менаџерско сметководство.

Задолжителна литература:

 1. Helferrt, Eric A.: Financial analysis. Tools and techniques. A guide for managers. 2001 , p.510.
 2. Марковски, Слободан и Недев, Блажо: Сметководство на менаџментот. Скопје, 2003, с.694+
 3. Ларсон, Кермит Д. ; Вајлд, Џон Џ. ; Кјапета, Барбара: Фундаментални сметководствени принципи. 16 издание (2002), Скопје.
 4. Malešević, Đoko i Starčević, Vitomir B.: Poslovna analiza. Bjelina, 2010, s.486.
 5. Хорнгрин, Чарлс Т.; Сандем, Гари Л.; Елиот, Џон А.: Вовед во финансиско сметководство. Осмо издание. Скопје, с.1126+. (превод)

Дополнителна литература:

 1. Brammertz, W.; Akizidis, I. ; W. Breymann, Entin, R. and Rűstmann, M.: Unified Financial Analysis. 2009, p.462.
 2. Fabozzi, Frank J.; Peterson, Pamela P.: Financial Management and Analysis. 2003, p.1022.
 3. Теmte, Andrew C., Editor: Financial Statement Analysis Course. 2004, p.712.
 4. Friedlob, George T. & Schleifer, Lydia L.F.: Essentials of Financial Analysis. 2003, p.241.
 5. Erich Helfert: Financial analysis: Tools and techniques, 2001.
 6. Русевски, Трајко А.: Сметководство за менеџери. Скопје,2008, с.210.
 7. Стевановиħ, Никола; Малиниħ, Дејан и Милиħевиħ, Владе: Управљачко рачуноводство. Београд,2008, с.632.
 8. Malinić, Dejan i Milićević, Vlade: Uptavljačko računovodstvo. Zbirka zadataka. Beograd,2008, s.206.
 9. Kaličanin, Đorđe: Menadžment vrednosti preduzeća. 2006, s.404.
 10. Pešalj, Biljana: Merenje performansi preduzeća. 2006, s.216.
 11. Fabozzi, Frank J.; Peterson, Pamela P. and Habegger, Wendy: Financial Management and Analysis Workbook, 2004, p.447.
 12. White, Gerarld; Sondhi, Ashinapul; Fried, Dov: Анализа на финансиските извештаи, 1997.
Follow by Email
Facebook
Instagram