Хартии од вредност и портфолио менаџмент

Цели на наставата по овој предмет претставува совладување на основните детерминанти на работењето на финансиските пазари, осознавање на детерминантите и причините за промените на каматните стапки, оспособување за работење со одделните видови хартии од вредност, како и оспособување да се управува со хартиите од вредност.

Наставата ќе се однесува на детерминантите на промените на каматните стапки и ефикасноста на финансиските пазари. Во продолжение ќе се изучуваат одделните видови хартии хартии од вредност и нивните карактеристики, детерминантите на портфолио анализата и селекција, моделот на вреднување на капиталот, како и менаџментот на ризикот при управувањето со портфолио менаџментот.

Основна литература:

 1. Bodie, Zvi; Kane, Alex and Markus, Alan J.: Инвестиции. 2009, с.1052+
 2. Reilly, Frank K. & Brown, Keith C.: Investment Analysis and Portfolio Management. 2005, p.1074.
 3. Кемпбел, Џон И.; Лоу, Ендрју В., МекКинлеј, Крег А.: Економетрија на финансиските пазари. Скопје, 2012, с. 632.
 4. Хул, Џон К.: Менаџирање на ризиците и финансиските институции. Арс Ламина ДОО, Скопје, 2011, с.556. (превод)

Дополнителна литература: 

 1. Gitman, Lawrence & Joehnk, Michel D.: Fundamentals of investing. 2008, p.681+
 2. Mochal, Tom: Portfolio management framework. 2003, p.255.
 3. Ahuja, Ritu: Security Analysis and Portfolio Management. 2007, p.305.
 4. Mishkin, Frederic S.; Eakins, Stanley G., Financial markets and institutions. 2009. p.675.
 5. Кокс, Денис; Кокс, Мајкл: Математика за банкарство и финансии. Скопје, 2011, с. 312.
 6. Шукаров, Мирољуб и Ивановски, Зоран: Хартии од вредност и портфолио менаџмент. Скопје, 2005, с.456.
 7. Šoškić, Dejan B.: Hartije od vrednosti. Upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd, 2010, s.438.
 8. Chong, Yen Yee: Investment risk management. 2004, p.223.
 9. Fabozzi, Frank J., Editor: The handbook of financial instruments. 2003, p.862.
 10. Stayner, Peter: Guide to investment strategy. 2006, p.273.
 11. Кемпбел, Џон. И.; Лоу, Ендрју А.; Меккинлеј, Крег А.: Економетрија на финансиските пазари. 2012, с.632.
Follow by Email
Facebook
Instagram