Оцена на кредитна способност

Оценката на кредитната способност е тесно поврзана со управувањето со ризиците во банките. Наставата по овој предмет има за цел студентите да ги воведе во суштината на кредит скоринг моделите и видовите на скоринг модели (генералниот кредит скоринг модел, потрошувачкиот кредит скоринг модел и моделот на кредитен ризик во оценувањето на кредитната способност на малите претпријатија). Во продолжение наставата ќе ги опфати импликациите од кредит скоринг моделите врз работењто на банките, како и импликациите врз кредитобарателите.

Основна литература:

 1. Sermersheim, Thomas: Кредитна политика и процедури. Bankademie International, Франкфурт, 2005, с.252.
 2. Дафи, Дарел; Синглтон, Кенет Џ.: Кредитен ризик. Одредување цени, мерење и управување. Скопје, 2011, с. 416.
 3. Gestel, T. Van & Beasens, B.: Credit risk management. 2009, p.552.
 4. Касу, Барбара; Џирардоне, Клаудија; Молину, Филип: Вовед во банкарството. Арс Ламина ДОО, Скопје, 2012, с.469. (превод)

Дополнителна литература: 

 1. Gregoriou, Greg, N. & Hoppe, Christian: The handbook of credit portfolio management. 2009, p.506.
 2. Smitson, Charles, W.: Credit portfolio management. 2003, p.354.
 3. Greuning, Hennie Van & Brajović Bratanović, Sonja: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Zagreb, 2006, s.135-153.
 4. Кокс, Денис; Кокс, Мајкл: Математика за банкарство и финансии. Скопје, 2011, с. 312.
 5. Хул. Џон К.: Менаџирање на ризиците и финансиските институции. 2011, с.556.
 6. Wells, Ron: Global credit management. 2004, p.179.
 7. Mishkin, Frederic: Economics of money, banking and financial markets. 2010, p.705.
 8. Barjaktarević, Lidija: Upravljanje rizicima. 2009, s.106-167
Follow by Email
Facebook
Instagram