Банкарство на мало и персонално банкарство

Банкарството на мало и персоналното банкарство се мошне присутни во работењето на банките и на овие сегменти од банкарското работење се посветува сè поголемо внимание. Наставата по овој предмет има за цел да ги воведе студентите во специфичностите на банкарството на мало и на персоналното банкарство. Големото учество на микро и малите претпријатија во економииите налага формулирање на посебна деловна политика спрема нив водејки сметка за нивниот имот и бизнис потенцијал.

Освен тоа, постоењето на богати поединци условува банките да дефинираат посебна деловна политика политика која ќе води сметка за потребите и особеностите на овој вид клиенти.

Задолжителна литература:

 1. Rose, Peter S.: Раководење комерцијални банки. 2002.
 2. Chorafas, Dimitris, N.: Wealth Management, private banking, investment decisions and structured financial products. 2006, p.372.
 3. Gitman, Lawrence J.; Joehnk, Michael D.; Billingsley, Randall S.: Personal Financial Planning. 2011, p.554.
 4. Армендариз, Беатрис; Мордак, Џонатан: Економија на микрофинансирањето. Скопје, 2011, с.480.
 5. Гул, Бентон Е. и Колари, Џејмс, В.: Комерцијално банкарство. 2011, с.546. (превод)

 

Дополнителна литература: 

 1. Мишкин, Фредерик: Економија на пари, банкарство и финансиски пазари. Скопје, 2010, с.660+.
 2. Касу, Барбара; Џирардоне, Клаудија; Молину, Филип: Вовед во банкарството. Арс Ламина ДОО, Скопје, 2012, с.469.
 3. Хул, Џон К.: Менаџирање на ризиците и финансиските институции. Арс Ламина ДОО, Скопје, 2011, с.556.
 4. Кокс, Денис; Кокс, Мајкл: Математика за банкарство и финансии. Скопје, 2011, с. 312.
 5. Хефернан, Шила: Современо банкарство. Академски печат, Скопје, 2009, с.749.
 6. Контролинг. Банкакадемие, Франкфурт/М, 2005.
 7. Менаџменти на филијали. Банкакадемие, Франкфурт/М, 2005.
Follow by Email
Facebook
Instagram