Европски банкарски системи

Наставата по овој предмет има за цел да ги воведе студентите во европското банкарство и монетарна политика и тоа во прв ред во монетарната политика и монетарна регулација на Европската централна банка. Наставата ќе ги опфати и паричната единица Евро и Европската монетарна унија, нивното значење и влијание врз економијата на Република Македонија.

Покрај тоа, во наставата ќе бидат вклучени и финансиските пазари и системите на плаќање кои се применуваат од страна на европските банки.

Задолжителна литература:

  1. EUROBAC. 2003.
  2. D. Tarullo: Banking on Basel 2008.
  3. K. Dyson & M. Mаrcussen: Central banks in the age of Euro. 2009.
Follow by Email
Facebook
Instagram