Спречување на перење на пари

Глобализација и сè поразвиен меѓународен платен промет, како и брзиот развој не технологиијата и на инструментите за плаќање, ја наметнуваат потребата од поригорозни и посеопфатни мерки за спречување на перењето пари. Наставата по овој предмет, ќе ја третира проблематиката на препознавање на перењето пари и тоа платежните трансакции, инвестиционите трансакции и меѓународните трансакции.

Во продолжение наставата ќе се однеува на одговорната на банката и на надлежните лица во ефикасносто спроведување и ефикасна примена на системот на спречување перење пари. Процедурите на внатрешната контрола и ревизија, како и надворешната ревизија се важен дел од процесот на спречување перење пари. На крај, наставата ќе ја опфати постапката во случај на сомнителни трансакции.

Основна литература:

  1. D. Chaijin & J.C. Sharman: Corruption and money laundering. 2009.
  2. Global corruption report: Corruption and the private sector. 2009.
Follow by Email
Facebook
Instagram