Енергија и животна средина

Целта на курсот е да ги запознае студентите со улогата на енергијата во одржливиот развој и со основните стратегии за развој на одржливи енергетски системи. Особено внимание се посветува на економиката на користењето на обновливи извори на енергија и на ефикасното користење на енергијата имајки ги предвид:

  • расположивите извори,
  • пречките во користењето,
  • технолошкото ниво и потенцијалите,
  • економската оправданост,
  • влијанието врз животната средина и стратегиите на примена, итн.

Основна литература:

  1. O.Lee Red, Peter J.Shedd, Jere W.Morehead, Marisa Anne Pagnattaro: The legal and regulatory Environment of Business.Влада на РМ, 2009.
  2. Том Титенберг: Економија на животна средина и природни ресурси, 5 издание, (превод), Влада на РМ, 2009.
  3. Економски ефекти од буџетот на владата, Хелман, Рази и Садка, Арс Ламина 2012 (превод)
Follow by Email
Facebook
Instagram