Лоцирање на поголеми инсталации

Практичното користење на географските информациони системи, односно вкрстувањето на податоците, врските меѓу податоците од различните извори и нивната деградација, мапирањето, компјутерската анализа на локациите, репрекусиите врз животната средина итн, претставуваат предмет на анализа при лоцирањето на поголеми инсталации.

Посебен сегмент на изучување претставуваат истражувањата и оценката на економските и еколошките ефекти, како од изборот на локационите одлуки на поголеми инсталации, така и од градењето на соодветни инсталациони системи за превенција на загадувањето на животната средина.


Основна литература:

  1. Uwe Hartman: Солар-термија. Факултет за бизнис економија, Скопје, 2010.
  2. Uwe Hartman: ПВ волтаик островски системи за енергија. Факултет за бизнис економија, Скопје, 2010.
Follow by Email
Facebook
Instagram