Обновливи извори на енергија

Целта на курсот е да ги запознае студентите со улогата на енергијата во одржливиот развој и со основните стратегии за развој на одржливи енергетски системи. Особено внимание се посветува на економиката на користењето на обновливи извори на енергија и на ефикасното користење на енергијата имајки ги предвид:

  • расположивите извори,
  • пречките во користењето,
  • технолошкото ниво и потенцијалите,
  • економската оправданост,
  • влијанието врз животната средина и стратегиите на примена, итн.

Основна литература:

  1. Twidell J., Weir A., Renewable energy resources, Taylor and Francis, 2006
  2. Kothari et al., Renewable energy sources and emerging technologies, PHL Leartning, 2009

Дополнителна литература:

  1. Johansson T., Bumham L., Renewable energy: sources for fuels and electricity, Island Press, 1993
  2. Том Титенберг: Економија на животна средина и природни ресурси, 5 издание, (превод), Влада на РМ, 2009.
Follow by Email
Facebook
Instagram