Финансиска анализа и менаџерско сметководство за деловно одлучување

Врз основа на деталното проучување на ефектите од трошоците врз финансиските резултати, од макроекономското и еколошко окружување врз корпорациското управување, студентите ќе стекнат знаења за сметководственото планирање како менаџерски процес, бихевиористичките форми на сметководственото планирање, анализа на залихите за потребите на сметководственото планирање, анализа на современите концепти на производство и услуги во контекст на еколошки рационалното одлучување, планирање на бизнисот според постојните еко-стандарди итн.

Нагласокот на овие предавања ќе се стави на обезбедување на финансиски алатки за остварување на еколошки оплементите бизнис цели.

Основна литература:

  1. Ryan Dupont Louis Theodore Kumar Ganesan Pollution Prevention: The Waste Management Approach to the 21st Century, 2008
  2. Allan Hill, Strategic Financial Management – Exercise Book, Ventus Publishing ATS, 2009
Follow by Email
Facebook
Instagram