Инвестиции

Покрај дефинирањето на основните поими и категории врзани со инвестициите, користењето на основните економски алатки и инструменти за утврдување на економската ефикасност на инвестиционите проекти е предмет на изучување на оваа научна дисциплина. (методи кои не се базираат на временската димензија на парите, методи кои се базираат на временската димензија на парите-методот на нето сегашна вредност, методот на интерна стапка на рентабилност итн).

Исто така, студентите ќе имаат можност да се запознаат и со портфоилио инвестициите, односно капиталното инвестирање преку различни видови хартии од вредност на меѓународните пазари на капитал, како и со инвестициите во човечки капитал.

Основна литература:

  1. Рајзен Хелмут: Пензии, заштеди и текови на капиталот (превод). Влада на РМ, 2009.
  2. David R. Kotok, Vincenzo Sciarretta: Invest in Europe Now! Why Europe’s markets still outperform the U.S. in the coming years. 2010.
Follow by Email
Facebook
Instagram