Економетрија

Предметот има за цел на студентите да им овозможи егзактност при испитувањето и утврдувањето на меѓусебните врски на економските категории и појави.

Предметот е сконцентриран на:

  • методологијата на квантитативното истражување;
  • едноставениот и повеќекратниот линеарен регресионен модел;
  • предвидувањата;
  • автокорелацијата,
  • мултиколинеарноста
  • хетероскедастичноста;
  • нелинеарните модели;
  • моделите во вид на симултани равенки, итн.

Имплементацијата на добиените знаења од областа на економетријата студентите ќе ја практикуваат низ елаборација на студии на случај за определени појави во бизнисот.

Основна литература:

  1. Group of authors, Rational Expectations and Econometric Practice, 2007.
  2. Svetlozar T. Rachev, Stefan Mittnik, Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Teo Jasic: Econometrics from Basics to Advanced Modeling Techniques. 2007.
Follow by Email
Facebook
Instagram