Креативност, иновации и организација

Овој предмет претставува преглед на широкото подрачје на менаџмент со бизнисот и со иновациите, и ги вклучува и инструментите за поддршка на иновативниот менаџмент во пракса. Целта на предметот се оставарува низ користење на цела низа на комплементарни концепции и стојалишта. Посебно внимание се посветува на стратегиите и деловните модели, а врз основа на разликите помеѓу повеќе и помалку успешните избори за оплеменување/усовршување на дизајнот и имплементација на основните деловни модели.

Со други зборови, додека изворот и видот на иновацијата може значително да варираат, новата технологија или новото решение не го гарантираат комерцијалниот успех на бизнисот. Што пак не ја елиминира потребата од креирањето на стимулативно деловно окружување (динамични организациски структури, флексибилен и целно ориентиран менаџмент, мотивирачко надградување) кое ќе ја поттикнува креативноста на вработените.


Основна литература:

  1. Making sense of innovation management – Jari Kettunenm Kaisa Ilomani, Petri Kolliokski – 2007
  2. How to get ideas – New expended edition Jack Foster 2009
  3. Стратегиско управување на пазарот – Дејвид А. Ејкер, Арс Ламина, Скопје 2011 (превод од владината програма 1000 наслови)
  4. Clusters – balancing Evolutionary and Constructive Forces – Orjan Solvell – 2008
  5. Innovation Union policy – www.europa.eu

Дополнителна литература:

  1. New technology – based firms in the New Millenium – Aard Groen, Ray Oakey, peter van der Sijde and Garry Cook – 2008
  2. National Innovation system – OECD -2011
  3. Europe 2020 – www.europa.eu
  4. Annual growth Survey 2011 – www.europa.eu
  5. Creativity and Innovation From Imagination to Innovation – A. Coskun Samli -2011
Follow by Email
Facebook
Instagram