Научен кадар

Научни советници/Редовни професори

  • Проф. д-р Слаѓана Стојановска

СЛАЃАНА СТОЈАНОВСКА е научен советник на Институтот за бизнис економија (ИБЕ) и професор на ВСШ Факултет за бизнис економија (ФБЕ). За време на нејзината наставничка кариера, таа има подготвено повеќе сопствени предавања за група предмети од одбласта на Маркетинг. Автор е на книгите Креирање на конкурентен бизнис во Македонија, Водич за маркетинг план и Однесување на потрошувачите и маркетинг аспекти. Таа патуваше и држеше предавања на повеќе универзитети низ цела Европа и Индија и беше пленарен говорник на бројни академски и деловни конференции. Таа е претседавач на меѓународните академски конференции на Masters International Research & Development Center – MIRDEC (www.mirdec.com), уредник на повеќе конференциски зборници, член во Уредувачкиот одбор на ФОКУС (FOCUS): Journal of International Business (www.journalpressindia.com) и рецензент на повеќе од дваесет статии. Низ годините, таа работеше во неколку компании како менаџер за анализа на планирање, новинар и уредник на ТВ-емисии, маркетинг директор за списанието Право и менаџмент на интелектуална сопственост и беше основач и директор на консултантска компанија. Таа успешно го инкорпорира своето знаење и практично искуство од деловниот сектор во подготовката и спроведувањето на бројни национални и меѓународни проекти, каде што беше ангажирана како проект-менаџер, консултант и тренер. Како експерт и истражувач работеше на истражување на пазарот, стратегија за маркетинг и подготовка на деловни планови за многу компании во земјата. Нејзиниот фокус беше и сè уште е конкурентност на компанијата.

Виши научни соработници/Вонредни професори

  • проф. д-р Жанина Кировска

Проф.Д-р Жанина Кировска со титулата Доктор на економски науки, се стекнува во 2004 година, со својот научен труд „Кредитните аранжмани како услов за раст и развој на Република Македонија“. Поседува долгогодишното професионално искуство во органите на државната управа и работи на задачи насочени кон спроведување на владини реформи и градење на институционалните капацитети, со ангажман во највисоките менаџерски тела.

Доцентското звање го добива на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје каде покрај едукативните и наставните активности, во одреден период ја извршуваше и функцијата Декан на Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент. Од 2013 година, обавува настава во областа на Менаџмент и Маркетинг на Факултетот за бизнис економија и Институтот за бизнис економија Скопје.

Од 2015-2018 година e именувана за Директор на Приватниот научен институт за бизнис економија Скопје и работи на повеќе проекти од Европската програма за стратешко партнерство: “Innovative strategic partnership for European higher education” (ISPEHE), Strategic partnership for innovation and development of entrepreneurship (SPIDE)и др.

Таа е ко-автор на следните наставни учебници: „Стратегиски менаџмент“, „Финансиски систем и фискална економија“, а автор на учебникот„Трговски менаџмент“. Досега има објавено 13 труда во научно/стручни списанија со меѓународен уредувачки одбор и 11 труда во зборници на трудови од научен собир со меѓународен уредувачки одбор.

За потребите на Министерството за образование и наука учествува во стручен превод и редакција на „Маркетинг“ оригинален наслов “Marketing”, од авторите Lamb, Ch. W., Hair, J.F., McDaniel, C. (2009).

zanina.kirovska@fbe.edu.mk, тел. +389 (0)2 2402 170

  • Проф. д-р Крсте Шајноски

Професорот Крсте Шајноски докторирал во 2009 годинина на Економскиот институт во Скопје. Истата  година  е избран како доцент од областа на Монетарната економија на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев – Штип.  Неговите истражувањa се насочени кон монетарните прашања, девизните проблеми, финансиските пазари. Шајноски има објавено  две книги, два учебника, и една монографија. Во исто време самостојно или во коавторство има изработено повеќе меѓународно научно истражувачки трудови . Во 2016 година е избран за вонреден професор каде на Институтот за бизнис економија и Факултетот за бизнис економија редовно ги реализира предметите „Корпоративни финансии“, „Меѓународни деловни финансии“, „Финансиски пазари и институции“, „Хартии од вредност и портфолио менаџмент.

  • Проф. д-р Анета Васиљевиќ-Шикалеска

Проф. д-р Васиљевиќ – Шикалеска докторирала на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје во областа на инженерски науки. Научно-наставната дејност ја остварува како виш научен соработник/вонреден професор на Институтот за бизнис економија каде ја држи наставата по предметите Применети методи на истражување, Иновации и трансфер на технологија, Енергетска ефикасност и Обновливи извори на енергија. Истовремено предава и Математика и Статистика за економисти при Факултетот за бизнис економија во Скопје.

Фокусот на научниот интерес на проф. д-р Васиљевиќ-Шикалеска е во областа на заштита на животната средина, циркуларна економија и нови инженерски материјали. Започнувајќи од 2001 година таа е активно вклучена во бројни истражувачки и апликативни проекти и се стекнува со значително искуство во областа на напредни технологии и нови материјали, отпад и управување со отпади, циркуларна економија, како и во областа на образование и примена на иновативни практики на предавање и учење во високо-образовните институции во Европа.

Во рамките на научно-истражувачката работа остварува бројни престои на универзитети и истражувачки институции надвор од земјата, како и на работилници и летни школи, а постиганите резултати ги презентира со објавување на научни трудови и преку учество на различни симпозиуми и конгреси во земјата и странство. Исто така е рецензент во реномирани странски списанија со импакт фактор и има искуство како обучувач и во подготовка и евалуирање на проекти.

Проф. д-р Васиљевиќ-Шикалеска била проектен координатор на два меѓународни Еразмус плус проекти за стратешко партнерство во областа на високото образование, а тековно е иглавен уредник на списанието Journal of Sustainable Development.

За Директор на Институтот за бизнис економија е избрана во Март 2018 година.

  • Проф. д-р Биљана Ѓозинска

Д-р Биљана Ѓозинска докторирала во декември  2012 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“, 2012 година во областа на Меѓународното право. Има повеќегодишно работно искуство во високообразовната дејност и во областа на правосудството.

На Факултетот за бизнис економија работи од ноември 2011 година. Наставната дејност ја остварува  како професор по предметот Деловно право, Даночно право и даночен менаџмент и вклучена е во наставниот процес на предметот Интегриран бизнис пристап.  Во 2013 година избарана е како доцент/научен соработник  на Институт за бизнис економија. Во рамките на научно-истражувачката работа има активно учество како истражувач во повеќе меѓународни истражувачки проекти. Исто така д-р Биљана Ѓозинска автор е на повеќе научни трудови и  е  рецензент во меѓународно научно списание.

  • Проф. д-р Илија Андовски

Докторирал во 2013 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на тема ПРИМЕНАТА НА БАЗЕЛ III ВО БАНКАРСКОТО РАБОТЕЊЕ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ВОСПОСТАВЕНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАШТИТА ОД ФИНАНСИСКИ КРИЗИ”. Има долгогодишно работно искуство во супервизија на банки и управување со ризици во банкарско работење. Има објавено над 15 научни трудови во земјата и во странство на теми поврзани со банкарското работење. Од 2015 година е ангажиран како надворешен соработник на Институтот за Бизнис економија.


3. Научни соработници/Доценти

  • доц.д-р Гоце Трајковски

Докторирал во 2008 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Има долгогодишно работно искуство во сферата на банкарството и супервизијата, а посебно во областа на спречување на перење пари. Учествувал на повеќе домашни и меѓународни конференции кои третираат банкарска проблематика. Има објавено две книги од областа на банкарството, меѓународната трговија и борбата против перење пари. Од 2013 година е ангажиран како доцент на Институтот за Бизнис економија.

  • доц. д-р Аземина Машовиќ

Во април 2017 година, докторирала на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, во областа на меѓународен бизнис. Има повеќегодишно работно искуство во високообразовна дејност. Автор е на повеќе стручни и научни трудови објавени во национални и меѓународни списанија и ко-автор на универзитетски учебник.

Од 2014 година ангажирана е како секретар на меѓународно научно списание, а активно се јавува како рецензент во повеќе меѓународни научни списанија.

Во 2018 година избрана е како доцент/научен соработник на Институтот за бизнис економија. Во рамките на научно-истражувачката работa, има учество во меѓународни истражувачки проекти, како и остварува повеќе студиски престои во странство.

Нејзиниот едукативен и истражувачки интерес е во областа на стратегиски менаџмент, меѓународен бизнис и меѓународна економија. На Институтот за бизнис економија работи од март 2018 година.

Доц. Д-р Адријана Булевска Зариќ

Доц. д-р Адријана Булевска Зариќ докторирала во 2016 година, на Европскиот центар за мир и развој, при Универзитетот на ОН во Белград, Р.Србија, во областа на финансиски менаџмент. Има работно искуство во високообразовната дејност, како и во приватниот сектор, во сметководствени и финансиски компании. Доц д-р Адријана Булевска Зариќ е автор на бројни научни и стручни трудови, објавени во меѓународни научни списанија и била учесник на голем број меѓународни научни конференции. Нејзиниот истражувачки интерест е во делот на сметководство, финансии, финансиски менаџмент и ревизија.

Follow by Email
Facebook
Instagram