ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ (3+2)

Преглед на наставни програми и литература за предметите

 

Студиска програма

I семестар
Ред. бр. Код Предмет Број на часови (неделно) ЕКТС
Env700 Применети методи на истражување 5+2 10
Fin 730 Финансирање и управување со малите бизниси 5+0 10
Fin 750 Хартии од вредност и портфолио менаџмент 4+2 10
Вкупно кредити 30

 

II семестар
Ред. бр. Код Предмет Број на часови (неделно) ЕКТС
Fin720 Финансиска анализа и менаџерско сметководство за деловно одлучување 4+2 10
Fin 740 Менаџмент со меѓународни деловни финансии 6+0 10
Изборен предмет 10
Изборниот предмет се бира од дадената листа на изборни предмети
Fin 700 Корпорациски финансии 4+2
Fin 770 Франшиза, лизинг и други небанкарски извори на финансирање 6+0
Bus 420 Бизнис планирање и контрола 4+2
Вкупно кредити 30

 

III семестар
Ред. бр. Код Предмет Број на часови (неделно) ЕКТС
1   Изборен предмет 10
2   Изборен предмет 10
3   Изборен предмет 10
Трите изборни предмети се бираат од дадената листа на изборни предмети
Fin760 Политика на цени и менаџмент со трошоци 6+0
Bus 710 Менаџмент, вреднување и мониторинг на проекти 4+2
Econ 740 Економетрија 4+2
Fin790 Спречување перење пари 4+2
Fin780 Управување со финансиски ризици 4+2
Bus 730 Креативност, иновации и организација 4+2
Вкупно кредити 30

 

IV семестар
Подготовка на магистерска теза 30 ЕКТС

Севкупно бројот на стекнати кредити, од испитите и магистерската теза е 120 ЕКТС, распределни како што следува:

Вкупно кредити од испити 90
Кредити од магистерска теза 30
Вкупно ЕКТС 120
*Студиската програма е акредитирана од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на РСМ и има Решение за почеток со работа добиено од Министерството за образование и наука на РСМ