ЕКОНОМИЈА ЗА БИЗНИС (3+2)

Преглед на наставни програми и литература за предметите

Студиска програма:

I семестар
Ред. бр. Код Предмет Број на часови (неделно) ЕКТС
Env700 Применети методи на истражување 4+2 10
Econ750 Претприемништво и менаџмент на мал бизнис 6+0 10
Bus740 Стратегиски менаџмент и конкурентност 6+0 10
Вкупно кредити 30

 

II семестар
Ред. бр. Код Предмет Број на часови (неделно) ЕКТС
Econ 730 Иновации и трансфер на технологија 6+0 10
Bus 420 Бизнис планирање и контрола 4+2 10
3. Изборен предмет 10
Изборниот предмет се бира од дадената листа на изборни предмети
Fin 700 Корпорациски финансии 4+2
Bus 760 Деловно комуницирање 6+0
Bus 770 Маркетинг менаџмент 4+2
Вкупно кредити 30

 

III семестар
Ред. бр. Код Предмет Број на часови (неделно) ЕКТС
1   Изборен предмет 10
2   Изборен предмет 10
3   Изборен предмет 10
Трите изборни предмети се бираат од дадената листа на изборни предмети
Bus 710 Менаџмент, вреднување и мониторинг на проекти 4+2
Fin 760 Политика на цени и менаџмент со трошоци 6+0
Bus 740 Европско деловно право 6+0
Fin 710 Инвестиции 4+2
5. Econ 720 Меѓународно бизнис окружување 4+2
Bus 780 Оперативен менаџмент 6+0
Вкупно кредити 30

 

IV семестар
Подготовка на магистерска теза 30 ЕКТС

Севкупно бројот на стекнати кредити, од испитите и магистерската теза е 120 ЕКТС, распределни како што следува:

Вкупно ЕКТС од испити 90
ЕКТС од магистерска теза 30
Вкупно ЕКТС 120
*Студиската програма е акредитирана од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на РСМ и има Решение за почеток со работа добиено од Министерството за образование и наука на РСМ