ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ (4+1)

Преглед на наставни програми и литература за предметите

 

Студиска програма

I семестар
Ред. бр. Код Предмет Број на часови (неделно) ЕКТС
Env700 Применети методи на истражување 4+2 10
Fin720 Финансиска анализа и менаџерско сметководство за деловно одлучување 4+2 10
Fin 740 Менаџмент со меѓународни деловни финансии 6+0 10
Вкупно кредити 30

 

II семестар
Ред. бр. Код Предмет Број на часови (неделно) ЕКТС
1   Изборен предмет 5
2   Изборен предмет 5
Двата изборни предмети се бираат од дадената листа на изборни предмети
1 Fin 730 Финансирање и управување со малите бизниси 5+0
2 Bus 710 Политика на цени и менаџмент со трошоци 6+0
3 Fin 700 Корпорациски финансии 4+2
4 Fin 770 Франшиза, лизинг и други небанкарски извори на финансирање 6+0
5 Bus 420 Бизнис планирање и контрола 4+2
Подготовка на магистерска теза 20
Вкупно кредити 30

Севкупно бројот на стекнати кредити, од испитите и магистерската теза е 60 ЕКТС, распределни како што следува:

Вкупно ЕКТС од испити 40
ЕКТС од магистерска теза 20
Вкупно ЕКТС 60
*Студиската програма е акредитирана од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на РСМ и има Решение за почеток со работа добиено од Министерството за образование и наука на РСМ