ЕКОНОМИЈА ЗА БИЗНИС (4+1)

Преглед на наставни програми и литература за предметите

 

Студиска програма

I семестар
Ред. бр. Код Предмет Број на часови (неделно) ЕКТС
Env700 Применети методи на истражување 5+2 12
Econ750 Претприемништво и менаџмент на мал бизнис 5+0 9
Org730 Оперативен менаџмент 5+0 9
Вкупно кредити 30

 

II семестар
Ред. бр. Код Предмет Број на часови (неделно) ЕКТС
  Изборен предмет 5
  Изборен предмет 5
Двата изборни предмети се бираат од дадената листа на изборни предмети
Econ730 Иновации и трансфер на технологија 6+0
Bus 710 Менаџмент, вреднување и мониторинг на проекти 4+2
Bus740 Европско деловно право 6+0
Org720 Маркетинг менаџмент 4+2
Econ720 Меѓународно бизнис окружување 4+2
Fin 700 Корпорациски финансии 4+2
Подготовка на магистерска теза 20
Вкупно кредити 30

Севкупно бројот на стекнати кредити, од испитите и магистерската теза е 60 ЕКТС, распределни како што следува:

Вкупно ЕКТС од испити 40
ЕКТС од магистерска теза 20
Вкупно ЕКТС 60
*Студиската програма е акредитирана од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на РСМ и има Решение за почеток со работа добиено од Министерството за образование и наука на РСМ