ЕКОЛОШКА ЕКОНОМИЈА (3+2)

Ecological-account1

 

Р. бр

Шифра

Предмети

Фонд на часови

Семестар

ЕКТС

Задолжителни предмети

1. Env 700 45 1 15
2. Econ 710 45 1 15
3. Bus 710 45 2 15

Изборни предмети
(се избираат три предмети)

4. Env 720 45 2 & 3 15
5. Env 730 45 2 & 3 15
6. Env 740 45 2 & 3 15
7. Env 710 45 2 & 3 15
8. Bus 700 45 2 & 3 15
9. Env 710 45 2 & 3 15

Вкупно од испити(6 х 15) ЕКТС:

90

Магистерски труд ЕКТС:

30

Вкупно ЕКТС:

120