Заштита на укажувачи

Овластено лице за прием и да постапува по пријавите од укажувачите, согласно Законот за заштита на укажувачите

  • Аземина Машовиќ
  • Канцеларија број 1
  • тел.02 2402162
  • mail: azemina@fbe.edu.mk