БАНКАРСТВО (4+1)

2col_lg_glass_globe_with_pennies

 

Р. бр

Шифра

Предмети

Фонд на часови

Семестар

Задолжителни предмети

1. Env 700 7 1
2. Ban 700 7 1
3. Ban 710 6 1

Изборни предмети
(се избира еден предмет)

4. Ban 720 10 1
5. Ban 730 10 1

Вкупно од испити ЕКТС:

30

Магистерски труд ЕКТС:

30

Вкупно ЕКТС:

60