ЕКОЛОШКА ЕКОНОМИЈА (4+1)

Ecological-account1

 

Р. бр

Шифра

Предмети

Фонд на часови

Семестар

Задолжителни предмети

1. Env 700 7 1
2. Econ 710 7 1
3. Bus 710 6 1

Изборни предмети
(се избира еден предмет)

4. Bus 700 10 1
5. Env 710 10 1

Вкупно од испити ЕКТС:

30

Магистерски труд ЕКТС:

30

Вкупно ЕКТС:

60