ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Приватниот Научен Институт за Бизнис Економија (ИБЕ) има добиено акредитација за спроведување четири програми на втор циклус на студии, двегодишни (3+2) и едногодишни (4+1) последипломски студии. Ова претставува одлична можност, како за студентите кои студирале додипломски студии по Болоњскиот кредит-трансфер систем, така и за останатите студнети да се запишат на втор циклус на студии и добијат квалитетно соодветно знаење во една од четирите области:

  • Финансиски Менаџмент
  • Еколошка Економија
  • Банкарство
  • Економија за Бизнис

Изборот на област за втор циклус на студирање зависи исклучиво од преференцијата на кандитот и неговата визија за понатамошната професионална кариера. 

Финансиски менаџмент – кандидатот заинтересиран за оваа последипломска програма ќе се стекне со квалитетно познавање на функционирањето на Централните и комерцијалните банки, менаџирање со портфолио на средства, финансиска анализа и менаџерско сметководство, менаџирање со меѓународните финансии и менаџирање со компаниски финансии.

mission

Еколошка економија – оваа последипломска програма им нуди на студентите единствен спој на квалитетно економско образование, преку призмата на одржлив развој и грижа за околината. Студентите ќе стекнат соодветни познавања од менаџерска економија, енергетска ефикасни и обновливи извори на енергија, мониторинг и менаџирање со проекти, како и сметководствени техники со акцент на животната средина.

Ecological-account1

Банкарство – кандидатот ќе се стекне со соодветно познавање од функционирањето на комерцијалните банки и нивните вообичаени активности, кредитната политика, монетарната политика и нејзиниот ефект врз работењето на банките, теориите на каматни стапки детерминантите на каматните стапки, како и функционирањето на Европската Централна Банка и Европскиот банкарски систем.

2col_lg_glass_globe_with_pennies

Економија за бизнис – кандидатот заинтересиран за оваа програма ќе стекне квалитетно образование за функционирањето и важноста на малите и средни претпријатија, за карактеристиките на нивното менаџирање, и напредно микроекономско познавање. Студентите ќе ги унапредат своите вештини за донесување на правилни и навремени бизнис одлуки.

Diverse business group meeting