Документи

 Закони:

  • Закон за високото образование 
  • Закон за научно – истражувачката дејност

Документи: