Директор

ДИРЕКТОР

Проф. д-р Жанина Кировскаkirovska

Д-р Жанина Кировска докторирала во 2004 година, на Универзитетот “Св.Климент
Охридски”, Битола. Има долгогодишното искуство во органите на државната управа при спроведување на владини реформи и градење на институционалните капацитети. Во текот на професионалната работа координира низа проекти, а надградбата ја надополнува со учество на бројни обуки, студиски престои и работилници. Д-р Кировска има повеќегодишно искуство во високо-образовната и научно-истражувачка работа. Директор на Институтот за бизнис економија е од Февруари 2016 год.
e-mail: zanina.kirovska@fbe.edu.mk