Студентска мобилност за пракса

Како дел од Erasmus + програмата студентите на Институтот за бизнис економија имаат можност за пракса (стажирање) во компанија или организција лоцирана во некоја од Програмските земји, во период од 2 до 12 месеци. Студентите можат да обавуваат ваков тип на мобилност во:

  • други високообразовни установи кои ја имаат потпишано Еразмус+ Повелбата
  • приватни компании
  • јавни институции и тела
  • истражувачки институции
  • непрофитни или граѓански организации, фондации и здруженија на граѓани и сл.
  • стопански комори, трговски асоцијации и здруженија или други општествени партнери.

Предуслов при избор е работното место да е поврзано со полето на студии на кандидатот. За аплицирање за студентска мобилност за пракса, сите заинтересирани кандидати треба да се обратат до м-р Љупчо Вангелски, Erasmus + координатор за Институтот за бизнис економија

Договор за стажирање