Мобилност на вработени

Во рамките на Erasmus + програмата Институтот за бизнис економија доделува средства за наставно-научен ангажман на високообразовни институции во странство за научниот кадат на Институтот за бизнис економија. Времетраењето на мобилноста на кадарот е најмалку 2 а најмногу 5 дена (не броејќи ги деновите за пат). За реализација на мобилноста потребно е да постои претходно потпишан Еразмус+ договор   помеѓу Институтот за бизнис економија и друга високообразовна установа потписник на Еразмус+ Повелбата.

За аплицирање заинтересираните кандидати треба да се обратат до м-р Елена Ивановска, Erasmus + координатор за Институтот за бизнис економија.

Документи за аплицирање